Gouda

Landbouwverkeer en fietsers, een lastige combinatie.

Landbouwverkeer in de polder

Omdat betrekkelijk weinig bekend is over routes en stromen van landbouwverkeer is in 2014 door het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland (RVVP) besloten om een onderzoek op te starten dat moet leiden tot een beter beeld van de vervoerstromen door de regio.

De bevindingen uit dit rapport zijn op 11 april 2016 gepresenteerd tijdens een werkbezoek van de provincie en omliggende regio’s en gemeenten aan het gebied. Die studie heeft bijgedragen aan een beter beeld van de problematiek. De knelpunten zijn geïnventariseerd, er is een netwerk van meest wenselijke routes ontwikkeld en zijn beleidsprincipes voor verschillende typen knelpunten geformuleerd. Met deze handreiking zijn diverse wegbeheerders al aan de slag gegaan. Daarnaast hebben de resultaten ook hun weg gevonden naar een aantal projecten in het im 2016 door alle regiogemeenten vastgestelde Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland (RVVP).

Tweede onderzoek: Kadastermethode

Betrekkelijk weinig was bekend over routes en stromen van landbouwverkeer. Daarom is in 2015 besloten een tweede onderzoek op te starten dat moest leiden tot een beter beeld van de vervoerstromen door de regio.

Om hier meer inzicht in te verkrijgen is de zogenoemde Kadastermethode routes landbouwverkeer toegepast van RoyalHaskoningDHV. Deze methode geeft op basis van onder andere de kortste routes tussen kavels van agrariërs en het grondgebruik, een indicatie van routes van landbouwverkeer en laat zien waar veel en weinig landbouwverkeer rijdt. Het pretendeert niet een totaalbeeld te geven, maar belicht een van de vele facetten van de complexe problematiek die moet bijdragen aan het dichterbij brengen van een oplossing.

Met behulp van deze methodiek is daarnaast een tweetal scenario’s beschouwd in het licht van de toen verwachte wetswijziging betreffende de toegestane snelheid van landbouwvoertuigen en de invoering van kentekens. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer van juni 2017. Het bestuurlijk overleg stelde vast dat met dit tweede onderzoek de partijen een waardevolle toevoeging hebben op het instrumentarium dat ter beschikking staat om te werken aan het dichterbij brengen van oplossingen.

Fietersbond

De afdeling Gouda –  Midden Holland is intensief bij dit proces betrokken geweest, dat een landelijk gebied besloeg west – oost tussen de kust en de stad Utrecht, en noord – zuid tussen Amsterdam en Rotterdam.

bron

– Persbericht 4 juli 2017,  RPV Midden Holland.

Categorieën