Aantal verkeersdoden in de regio is absurd en onnodig hoog

Fietsersbond wil samen met VVN en ANWB meer ambitie in verbetering verkeersveiligheid

pijlen

Naar aanleiding van het Statenoverleg op 12 mei aanstaande, hebben de Fietsersbond, ANWB en VVN samen een brief ingezonden aan de Provinciale Staten, waarin de ambities betreffende verkeersveiligheid worden bekritiseerd.

De brief is tevens onder aandacht gekomen van het Algemeen Dagblad, en Niek Fraterman van de Fietsersbond Dordrecht heeft bij hen een reactie gegeven die te lezen is door hier te klikken.

De afgelopen jaren is binnen de provincie hard gewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren, en daar zijn we blij mee. Toch kwamen er vorig jaar in Zuid-Holland nog 83 mensen om in het verkeer. Weliswaar twee minder dan in 2019, maar deze daling is ontmoedigend, omdat er vorig jaar veel minder verkeer was door de coronacrisis.

Het uitvoeringsprogramma heeft als ambitie om te komen tot een daling van 5% tot 15% van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden voor de periode tot 2030. Hoewel we onderschrijven dat een doelstelling realistisch en haalbaar moet zijn, roepen we op een hogere ambitie voor 2030 te stellen. Juist ook om de urgentie te benadrukken, hier met elkaar commitment op aan te gaan, concrete stappen te formuleren en de middelen voor vrij te maken. De internationale ambitie (van onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie) is om in 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren. Wij roepen de provincie op om de internationale ambitie voor 2030 over te nemen, en om concrete doelstellingen en vervolgstappen te formuleren voor de huidige én volgende Statenperiode.

Voldoende middelen voor verkeersveiligheidsambities
Uit het hoofdstuk Middelen valt niet op te maken hoeveel geld er jaarlijks en in totaal beschikbaar is voor dit uitvoeringsprogramma. Daardoor is het lastig in te schatten of de ambities met de financiële middelen haalbaar zijn. Wij roepen de provincie op om voldoende middelen uit te trekken voor de verkeersveiligheidsambities, gericht op infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving, en om deze middelen duidelijk te vermelden per ambitie in het uitvoeringsprogramma.

Benut de kennis en inzet van maatschappelijke organisaties
Wij vinden het positief dat wordt overwogen om maatschappelijke organisaties een plaats te geven aan een provinciale overlegtafel, om zo hun kennis van verkeersveiligheid en verkeersdeelnemers te benutten. Maatschappelijk organisaties dragen óók graag bij met concrete activiteiten, campagnes en verkeerseducatie. In het uitvoeringsprogramma ligt de nadruk op de rol en activiteiten van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV). Wij ondersteunen de rol van het ROV en willen middels een verdere intensivering van onze al bestaande samenwerking de impact van activiteiten, campagnes en verkeerseducatie graag verder vergroten.

pdf ⋅ 236 KB

2021-030 Statencommissie B & E Z-H – Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Download

Categorieën

Arjen Klinkenberg

Arjen Klinkenberg

Projectmedewerker FAJ, Routeplanner, Schoolroutes, Zuid-Holland