Verslag bijeenkomst 7 juni – Hoofdnet Fiets en Omgevingsverordening

Met een mooie afspiegeling van onze afdelingen in Zuid-Holland vertegenwoordigd was het een productieve avond. Hieronder een kort en bondig overzicht van wat er besproken is, met nuttige linkjes.

Hoofdnet Fiets en Omgevingsverordening

Ron van Noortwijk van de provincie Zuid-Holland gaf een presentatie omtrent de actualisatie van het Hoofdnet Fiets van de provincie. Daarbij zijn begin dit jaar voornamelijk wegbeheerders gevraagd hun utilitaire én recreatieve routes door te geven. Ten opzichte van het ‘oude’ provinciale hoofdnet heeft dit bijna een verdubbeling opgeleverd (2013 -> 2022).

Op dit moment ligt dit Hoofdnet Fiets voor in de zogenoemde Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen. Hier kun je als afdeling (of inwoner) een zienswijze op indienen t/m 16 juni via deze pagina:
Terinzagelegging Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen – Provincie Zuid-Holland

Alle routes, inclusief ambities vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) kun je via de Atlas van de provincie hier inzien:
Fietsen (zuid-holland.nl)

De volledige presentatie van Ron is hieronder te downloaden (pdf):

pdf ⋅ 967 KB

Presentatie Ron van Noortwijk 7 juni – Hoofdnet Fiets en Fietsdata

Download

Verdere discussie

Een aantal andere zaken kwamen voorbij, waaronder de vernieuwde CROW aanbevelingen voor fietspadbreedte en kantmarkering. Ook de nieuwe tranche Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) Investeringsimpuls voor wegbeheerders is besproken. Hierover verschenen recentelijk korte overzichten op de algemene VrijwilligersNet pagina van de Fietsersbond:

Nieuwe aanbevelingen CROW-Fietsberaad voor de kwaliteit van fietspaden – VrijwilligersNet (fietsersbond.nl)
100 miljoen voor verkeersveiligheid! – VrijwilligersNet (fietsersbond.nl)

Verder bespraken we kort het initiatief van Telraam.net, de knelpuntenkaart van de afdeling Alphen aan de Rijn en het Schakeltje

Categorieën

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit