MER-aanvraag met veel aandacht voor verkeersveiligheid en fietsen.

A15 Papendrecht

De A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is al jaren een knelpunt voor automobilisten. Gewoon de weg verbreden is daarbij een te eenvoudige voorstelling van zaken. Het ministerie van I & W heeft daarom belanghebbenden, zoals de Fietsersbond, in verschillende adviesgroepen gevraagd naar elementen die betrokken moeten worden bij het onderzoek naar de mogelijke verbreding.

Er zal nu een MIRT-verkenning door de commissie Milieueffectrapportage worden uitgevoerd waarvoor de vragen nu bekend zijn. De Fietsersbond is blij met een aantal elementen dat onderzocht gaan op advies van de stuurgroep MIRT-verkenning. De Fietsersbond heeft hier in de Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) een duidelijke bijdrage aan kunnen leveren.

Achtergrond

De afdelingen Drechtsteden en Gorinchem/Molenlanden hebben vooral aandacht gevraagd voor het waterbedeffect in het  onderzoek.

 • Uit de Fietsstadverkiezing bleek dat het onderliggende wegennet, niet aantrekkelijk is voor fietsers. Dat zorgt weer voor de negatieve spiraal; men niet fiets omdat het onaantrekkelijk is en daardoor wordt het nog onaantrekkelijker om de fiets te gebruiken.
 • Het gaat om relatief korte stukken waar het een echt probleem is voor automobilisten. Dit geeft het beeld dat de mogelijke kosten van de verbreding vooral door lokaal verkeer worden veroorzaakt.
 • Nieuwe ict-ontwikkelingen in combinatie met de mogelijke aangescherpte wetgeving en de relatief nieuwe maximum snelheid zorgen waarschijnlijk voor een grotere capaciteit van de Rijksweg, wat daarom niet echt tot extra investeringen hoeft te leiden.
 • De al honderd jaar geldende ‘Wet van behoud van reistijd’ kan ook hier een rol gaan spelen. Immers al heel lang geldt dat men, ongeacht het vervoermiddel, gemiddeld maximaal één uur maximaal wil reizen (enkele reis). Bij vergroting van de ruimte kan men verder gaan wonen, blijft de reistijd hetzelfde. Leidt dat op enig moment weer tot nieuwe problemen (files).
 • In de eerste analyse is alleen gekeken naar het rijkswegennet. Omdat dat net in feite kan worden gezien als een onderdeel van het gehele wegennet moet dat hele net in ogenschouw worden genomen.
 • Bij een toename van het autoverkeer zal dat vooral in het onderliggende wegennet kunnen leiden tot een vergroting van de verkeersonveiligheid.

Samenvatting vragen

In het onderzoek moeten de volgenden elementen worden beschreven volgens het Advies reikwijdte en detailniveau.

 • Maak toetsbare en, zo mogelijk, meetbare doelstellingen. Onderzoek alternatieven die aan de doelstellingen voldoen, ook op de lange termijn.
 • Geef een kwantitatieve verkeers- en verkeersveiligheidsanalyse met o.a. aandacht voor colonnevorming, het onderliggend wegennet en fietsverkeer.
 • Beschrijf de mogelijke effecten van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waaronder Smart Mobility op personenmobiliteit, goederenvervoer en verkeersafwikkeling.
 • Geef inzicht in de kansen om met dit initiatief bij te dragen aan het oplossen van knelpunten op het gebied van leefomgeving (waaronder luchtkwaliteit), landschap en natuur.
 • Beschrijf de milieueffecten van de alternatieven en de nodige en mogelijke verzachtende maatregelen.

Bron

Categorieën