Zuid-Holland

Advies Zuid-Hollandse politieke partijen

15 juli 2019

161105_1049_14

Op 18 april is de informateur een advies gezonden. Hierna is nog een aantal belangrijke documenten verschenen waarin het belang van de fiets wordt onderstreept. In dit artikel worden die beschreven. Dit gaat om het Klimaatakkoord, het Deltaplan Mobiliteit, de Schaalsprong voor de fiets en het Europese plan voor fietsstimulering.

De Statenverkiezingen zijn inmiddels voorbij en de gesprekken over een nieuw coalitieakkoord gaan weer een nieuwe fase in. Vanwege de ontwikkelingen in het laatste half jaar hebben wij met dit advies de onderhandelaars op de hoogte gesteld van die ontwikkelkringen.

De Fietsersbond adviseerde de nieuwe coalitie expliciet aandacht te besteden aan de fiets. Zij is immers goed voor meer dan 25% van onze dagelijkse verplaatsingen en een belangrijk onderdeel in de verduurzaming van het verkeers- en vervoerssysteem.

Onder de naam ‘Kies voor de fiets’ stuurde de Fietsersbond voorafgaand aan de verkiezingen een ambitiedocument met een aantal aandachtspunten. In maart publiceerden we de analyse van de verkiezingsprogramma’s. Daaruit was vooral veel aandacht het verbeteren van het fietsnetwerk, uitbreiding van het aantal snelfietsroutes, fietsparkeervoorzieningen, leenfietsen bij ov-knooppunten en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Op 18 april hebben we de toenmalige informateur voor Zuid-Holland onze adviezen gezonden. Nadien is nog een aantal belangrijke documenten gepubliceerd waarin de geadviseerde aandacht voor de fiets nogmaals wordt onderstreept.

Dit gaat om het Klimaatakkoord, het Deltaplan Mobiliteit, de Schaalsprong voor de fiets en het Europese plan voor fietsstimulering. In alle gremia hebben wij geparticipeerd. De fiets is hier duidelijk neergezet als instrument dat een bijdrage kan leveren aan de landelijke en provinciale klimaatopgave.

Deltaplan Mobiliteit

Het Deltaplan Mobiliteit is op 12 juni gepresenteerd door de Mobiliteitsalliantie[i] aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het gehele mobiliteitsbeleid, zoals:

meer ruimte voor de fiets in de stad
meer fietsparkeervoorzieningen
verbeteren van de fietsveiligheid
aanleg van snelfietsroutes
tegengaan van barrièrevorming
kansen voor de fiets bij grote infraprojecten (zoals de grootste onderhoudsopgave in de Nederlandse geschiedenis van het Rijk).

[i] De Mobiliteitsalliantie is een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer

Tweede etappe Tour de Force

De Tweede Etappe van Tour de Force is op 20 juni aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, overhandigd. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de rol die de fietsers spelen in:

  • Bereikbaarheid van steden
  • Vitaliteit van het landelijk gebied
  • Klimaatopgave
  • Gezondheid
  • Terugdringen vervoersarmoede (fietsgeluk).

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is op 28 juni door het Rijk gepubliceerd. Daarin zijn de volgende plannen opgenomen:

  • 75 miljoen euro extra voor stallingen bij voor ov-knooppunten
  • Fietsen wordt vanaf 2030 een structureel onderdeel van het Rijksbeleid
  • Stimulering van stadslogistiek met cargo bikes
  • Nog meer werkgevers die hun medewerkers stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan
  • Bij grootschalige infrastructurele projecten de fiets meenemen.

Pan Europees Masterplan voor fietsen

Verwacht wordt dat eind oktober door de VN en de WHO een nieuw Pan Europees Masterplan voor fietsen wordt vastgesteld. In het voorstel zijn de volgende doelen voor 2030 opgenomen:

Verdubbeling van het gebruik van de fiets in elk land
Ondersteuning door de VN en de WHO van overheden met het ontwikkelen van fietsplannen
Vergroten van de verkeersveiligheid door halvering van het aantal slachtoffers
Integratie van fietsbeleid in gezondheidsbeleid
Integratie van fietsbeleid in ruimtelijke ordenings- en infrastructuurbeleid.

Waarom

Met dit advies willen we nogmaals aangeven dat er sinds ons eerdere advies steeds meer duidelijk wordt over het belang, draagvlak en de economische waarde van de fietsers voor de ontwikkeling van o.a. Zuid-Holland.

Bronnen

20190612 Fietsersbond over Molbiliteitsalliantie
20190620 CROW Fietsberaad Tweede etappe Tour de Force
20190628 Fietsersbond over Klimaatakkoord
20181212 WHO/ Economic and Social Counsil Draft pan-European plan for cycling promotion.

pdf ⋅ 115 KB

brief Fietsersbond

Download

Categorieën