Zwartboek rotondes 2001

In april 2001 presenteerden Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland het Fietsplan 2001.

In het plan wordt gesteld dat de fiets een belangrijk onderdeel uitmaakt van het mobiliteitsbeleid van de provincie. Het Fietsplan 2001 voorziet niet alleen in een verbetering van de infrastructuur voor de fiets door de aanleg van nieuwe fietsverbindingen, het plaatsen van fietsenstallingen, maar ook in de uitbreiding van het aantal oeververbindingen via veerdiensten of bruggen. Voor de realisering van dit ambitieuze plan heeft de provincie veel geld uitgetrokken. Het streven is de fiets als zelfstandig vervoermiddel meer te integreren in het woon-werk en zakelijk verkeer. In het Fietsplan 2001 staat de gebruiker centraal. Dat is een mooi streven waar de Fietsersbond uiteraard achterstaat.

Des te opmerkelijker is het dat de provincie doorgaat met het propageren van een fietsonvriendelijke beleid op rotondes waarmee ze als wegbeheerder te maken krijgt. Dit beleid, waarbij fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom uit de voorrang worden gehouden, is een belangrijke oorzaak voor het voortbestaan van verschillende voorrangsregels op rotondes in Zuid-Holland. Op het moment krijgt de fietser op de ene rotonde binnen een bebouwde de voorrang en op een andere rotonde weer niet. Om bij identieke situaties te kiezen voor verschillende oplossingen, soms binnen een afstand van een paar kilometer, is een voorbeeld van slecht verkeersbeleid. Bovendien strookt deze gang van zaken geenszins met de visie van Duurzaam Veilig, waarin juist wordt gestreefd naar uniformiteit in voorrangsregelingen en verschijningsvormen van verkeersvoorzieningen.

Om een beeld te kunnen schetsen van het gebrek aan uniformiteit in Zuid-Holland hebben lokale afdelingen van de Fietsersbond een onderzoek gedaan naar circa negentig rotondes. Het Zwartboek is het resultaat van dit onderzoek.

Alvorens in te gaan op het resultaat van het onderzoek, wordt in het kort iets gezegd over de aanbevelingen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer, en infrastructuur, het CROW, over de voorrangsregels op rotondes binnen de bebouwde kom.

Daarna komt de rol van de provincie aan de orde. Vervolgens wordt het standpunt van de Fietsersbond toegelicht.

Het Zwartboek wordt afgesloten met een dringende oproep aan alle wegbeheerders in de provincie Zuid-Holland de aanbevelingen, zoals die in de CROW-publicatie 126 Eenheid in rotondes (maart 1998) zijn opgenomen, over te nemen.

reactie provincie

pdf ⋅ 156 KB

Brief GS ZuidHolland

Antwoord GS op zwartboek

Download

⋅ 351 KB

Zwartboek rotondes Zuid-Holland

Download