Ambitie Fietsersbond Zuid-Holland

Ontwerp Omgevingsbeleid 2020

maasstraat5

De provincie Zuid-Holland heeft een ontwerp Omgevingsbeleid opgesteld. In dat ontwerp zijn 7 ambities weergegeven. De Fietsersbond Zuid-Holland heeft aan de hand van die ambities de volgende punten meegegeven.

1 Samen, werken aan Zuid-Holland

De Fietsersbond werkt al jaren goed samen met de provincie. Dit heeft vooral te maken met de bereikbaarheid/ mobiliteit. Onze ambitie is daarbij niet alleen op de mobiliteit gericht, maar ook op een aantal andere zaken die een relatie hebben met een gezonde omgeving/ leefmilieu. Fietsen is daarbij niet het doel maar een belangrijke indicator van de kwaliteit van het (openbaar)gebied. Iets dat internationaal steeds meer wordt onderkend, nagestreefd.

2 Bereikbaar Zuid-Holland

Aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Dit blijkt ook uit de wijze waarop in de huidige Covid-crises de buitenruimte wordt ervaren. Dat betekent dat de Fietsersbond graag ziet dat de buitenruimte op zich zelf aantrekkelijk en veilig is om te verblijven. Stimuleren dat veilige en gezonde vervoerswijzen daarmee meer worden benut dan minder veilige en gezonde vervoerswijze kan daar een bijdrage aan leveren.

In de beschreven ambitie is aangegeven dat alle modaliteiten moeten worden gefaciliteerd. Dit getuigt niet van een keuze en zorgt niet voor een goede afweging tussen mogelijke investeringen.

De openbare weg moet daarom niet verworden tot een weg waar alleen maar wordt verbleven omdat ze tussen de herkomst en de bestemming ligt.

Bij het punt bereikbaarheid vragen we nadrukkelijk ook aandacht voor de maatschappelijke en financiële kosten van de verkeersveiligheid. Aandacht voor een verkeersveilige omgeving zal op termijn leiden tot het voorkomen van veel van die kosten. Deze kosten vormen een veelvoud van de altijd hoog ingeschatte kosten voor de files (bereikbaarheid).

3 Schone Energie

De modaliteiten veranderen. Dit geldt ook voor de fiets. De fietsfamilie krijgt steeds meer leden. Het onderscheid tussen een ‘push’bike en een e-bike is niet meer te maken. Zorgen voor een infrastructuur die het mogelijk maakt om binnensteden met e-cargo-bikes te beleveren kan nog beter worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Daarmee leidt het gebruik van de schone energie ook tot een gezonder binnenstedelijk klimaat.

4 Concurrerend Zuid-Holland

Een aantrekkelijk woongebied leidt internationaal tot het aantrekken van veel economische bedrijvigheid. Juist daarin kan Zuid-Holland nog meer het verschil gaan maken met ander metropoolregio’s in Europa.

5 Versterken natuur

De aantrekkelijkheid van fietsroutes zit enerzijds in de directheid. Steeds meer wordt bekend over de aantrekkelijkheid die nodig is om een route te willen gebruiken. Hieruit blijkt dat routes die meer groen/ biodiversiteit kennen aantrekkelijker zijn (ook wanneer ze tot ‘omrijden’ leiden). Daarnaast is een aantrekkelijke fietsroute die door de natuur gaat gezonder dan die langs een autoweg leidt. Ook al gebruiken op termijn steeds meer auto’s geen fossiele brandstof meer.

6 Woningbouw en kwaliteit ruimtelijke en sociale kwaliteit

Woningbouw waarbij een goede trein-ov-fiets-combinatie als uitgangspunt wordt genomen zal leiden tot een kleiner beslag op de groene ruimte en zorgen voor een aantrekkelijk binnenstadmilieu. Niet alleen omdat het aantal verplaatsingen daarbij kleiner wordt, maar ook de aantrekkelijkheid voor de vestiging van kleinere organisaties.

7 Een gezonde/ aantrekkelijke leefomgeving

Zuid-Holland kent een grote diversiteit aan buitenruimte. De verbinding met de ommelanden is regelmatig niet aantrekkelijk. Dit kan inwoners weerhouden om die ommelanden te bezoeken. Of ze gebruiken juist eerst de auto om naar de ommelanden te gaan. Die verbindingen kunnen vaak worden verbeterd door de eerder door de provincie gestimuleerde Slowlanes als ‘vingers’ de verschillende gebieden met elkaar te laten verbinden.

Bronnen

De zienswijze op het Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 zal beantwoord worden in de Nota van Beantwoording van de provincie.
De Nota van Beantwoording wordt betrokken bij de vaststelling van het Omgevingsbeleid, voorzien in voorjaar 2021

Categorieën